DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI NGÀY 10-11.6.2019 (LỮ HÀNH, HƯỚNG DẪN)

Ngày Cập nhật :

Sinh viên xem danh sách phân phòng cụ thể tại đây:

1. Môn Quản trị dịch vụ - Lớp 7CHD1, 7CHD2, 7CLH;

2. Môn Chính trị - Lớp 7CHD1, 7CHD2;

3. Môn Ngoại ngữ chuyên ngành lữ hành hướng dẫn 2 - Lớp 7CHD1, 7CHD2, 7CLH;

4. Môn Nghiệp vụ lữ hành 2 - Lớp 7CHD1, 7CHD2

 

Từ khóa