THÔNG BÁO DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI LÝ THUYẾT NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG 2 - THỨ 4 NGÀY 17/4/2019

Ngày Cập nhật :

Xem danh sách phân phòng chi tiết tại đây:

1. Lớp 8CKS3, 8CKS4

2. Lớp 8CKS5, 8CKS6

3. Lớp 8CKS7, 8CKS8

4. Lớp 8CKS9, 8CKS10

5. Lớp 8CRS, 8CNH

Từ khóa