THÔNG BÁO: DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI KẾT THÚC MÔN KHÓA 8 NGÀY 16/4/2019

Ngày Cập nhật :

Nhà trường thông báo danh sách phân phòng thi ngày 16/4/2019.

HSSV chưa nộp học phí học kỳ 2 sẽ không được dự thi kết thúc môn.

Những HSSV có ghi chú "HP" nếu đã nộp học phí, vui lòng mang theo hóa đơn để cán bộ coi thi kiểm tra.

Xem danh sách phân phòng chi tiết tại đây:

1. Môn Lịch sử Việt Nam - Lớp 8CHD1, 8CHD2, 8CHD3, 8CKH1, 8CLH2

2. Môn Nghiệp vụ lữ hành 2 - Lớp 8CLH1, 8CLH2

3. Môn Nghiệp vụ hướng dẫn 2 - Lớp 8CHD1, 8CHD2, 8CHD3

 

Từ khóa