THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC MÔN LẦN 2 (THI LẠI) HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2018-2019, CÁC LỚP KHÓA 7, 8

Ngày Cập nhật :

HSSV xem lịch thi chi tiết tại đây!!!

Đối với thi lại, HSSV thi theo phòng thi đã phân trong lịch thi, không xáo danh sách.

Từ khóa