THÔNG BÁO: DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI KẾT THÚC MÔN NGÀY 5/1/2019

Ngày Cập nhật :

Nhà trường thông báo danh sách phân phòng thi kết thúc môn các lớp khóa 6, khóa 7 ngày 5/1/2019

HSSV khóa 6, 7 click vào từng môn thi để biết phòng thi và số báo danh.

1. Môn Quản trị dịch vụ - Lớp 7CKS5, 7CKS6, 7CRS, 6CNH, 6CHD

2. Môn Ngoại ngữ chuyên ngành chế biến món ăn 1 - Lớp 7CCB1, 7CCB2

3. Môn Ngoại ngữ chuyên ngành lữ hành hướng dẫn - Lớp 7CHD1, 7CHD2, 7CLH

4. Môn Ngoại ngữ chuyên ngành khách sạn nhà hàng 1 - Lớp 7CKS1, 7CKS2, 7CKS3, 7CKS4, 7CKS5, 7CKS6, 7CRS, 7CNH

 

 

 

Từ khóa