THÔNG BÁO: DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI KẾT THÚC MÔN NGÀY 4/1/2018

Ngày Cập nhật :

Nhà trường thông báo danh sách phân phòng thi kết thúc môn các lớp khóa 6, khóa 7 ngày 4/1/2019

HSSV khóa 6, 7 click vào từng môn thi để biết phòng thi và số báo danh.

1. Môn Du lịch trực tuyến - Lớp 7CKS1, 7CKS2, 7CKS3, 7CKS4, 7CKS5, 7CKS6, 7CRS, 7CNH, 7CLH

2. Môn Nghiệp vụ nhà hàng - Lớp 7CCB1, 7CCB2

3. Môn Quản trị nguồn nhân lực - Lớp 6CKS1, 6CKS2, 6CNH, 6CLH

4. Môn Nghiệp vụ hướng dẫn 4 - Lớp 6CHD

5. Môn Nghiệp vụ lữ hành 2 - Lớp 7CLH

6. Môn Nghiệp vụ hướng dẫn 5 - Lớp 6CHD

7. Môn Nghiệp vụ hướng dẫn 3 - Lớp 6CLH

8. Môn Quản trị tác nghiệp - Lớp 7CKS1, 7CKS2, 7CKS3, 7CKS4, 6CH, 6CCB

 

 

 

Từ khóa