THÔNG BÁO: DANH SÁCH PHÂN PHÒNG THI KẾT THÚC MÔN TỪ NGÀY 8-11/11/2018

Ngày Cập nhật :

Nhà trường thông báo danh sách phân phòng thi kết thúc môn từ ngày 8-11/11/2018.

Những HSSV chưa đóng học phí học kỳ I năm học 2018-2019 sẽ không được dự thi (Những bạn ghi "HP" ở phần Ghi chú). Yêu cầu các bạn nộp học phí trước khi thi và mang theo hóa đơn nộp tiền khi đi thi.

Danh sách phân phòng cụ thể như sau:

1. Môn Marketing du lịch - 7CHD1, 7CHD2, 7CLH, 7CBP

2. Môn Thống kê du lịch - Các lớp khóa 7

3. Môn Nghiệp vụ thanh toán - 7CKS1, 7CKS2, 7CKS3, 7CKS4, 7CKS5, 7CKS6, 7CRS

4. Xây dựng thực đơn - 7CNH

5. Văn hóa ẩm thực - 7CHD1, 7CHD2, 7CBP

6. Lý thuyết Nghiệp vụ pha chế đồ uống - 7CKS1, 7CKS2, 7CKS3, 7CKS4, 7CKS5, 7CKS6, 7CRS

7. Thực hành pha chế đồ uống - Thi theo lớp - 7CKS1, 7CKS3, 7CKS6: phòng Thực hành nhà hàng tầng 3; 7CKS2, 7CKS4, 7CKS5, 7CRS: phòng Thực hành pha chế tầng 2.

Từ khóa