Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 16(Khóa 4,5) tuần 09 ( khọá 6) kỳ I năm học 2015-2016 (từ ngày 21/11/2016 đến ngày 27/11/2016)

Ngày cập nhật: Chủ nhật, 21/07/2019

Bài viết liên quan