Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 13 (khóa 4,5) tuần 06 (khóa 6) học kỳ I năm học 2016-2017 (từ ngày 31/10/2016 đến ngày 06/11/2016)(Điều chỉnh từ ngày 01/11/2016)

Ngày cập nhật: Chủ nhật, 21/07/2019

Bài viết liên quan