Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thời khóa biểu Tuần 45 từ ngày 29/6 đến ngày 05/7/2020

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 27/06/2020
Thời khóa biểu Tuần 45 từ ngày 29/6 đến ngày 05/7/2020 (xem chi tiết)
Thời khóa biểu lớp Đức (xem chi tiết)

Bài viết liên quan