Thời khóa biểu từ tuần 26 đến tuần 30 ( từ ngày 29/5 đến ngày 02/7/2017). Điều chỉnh ngày 09.6.2017

Ngày Cập nhật :

Lưu ý:

- Xem theo thứ tự các file đính kèm từ tuần 26 đến tuần 30.

- Theo dõi và cập nhật thời khóa biểu hàng tuần vào thứ bảy để nắm được thời khóa biểu mới nhất.

File đính kèm :
Từ khóa