Thời khóa biểu từ tuần 24 đến tuần 28 ( từ ngày 15/5 đến ngày 18/6/2017).

Ngày Cập nhật :

Lưu ý: Nhà trường đã đưa lịch thời khóa biểu từ ngày 15.5 đến ngày 02.7.2017. Sinh viên xem và cập nhật thời khóa biểu hàng tuần để nắm được lịch học.

Từ khóa