Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Những điểm mới trong điều lệ Đoàn khóa X nhiệm kỳ 2012 - 2017

Ngày cập nhật: Thứ sáu, 23/08/2013

Ngày 12/12/2012, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã thông qua Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn đã phản ánh được xu thế phát triển của thanh niên, của tổ chức Đoàn, đảm bảo tính kế thừa những nội dung của Điều lệ Đoàn khóa IX và những bài học kinh nghiệm về xây dựng Đoàn đã được tổng kết trong nhiệm kỳ 2007 - 2012. Điều lệ Đoàn khóa X có những điểm sửa đổi, bổ sung cơ bản sau:

1. Về bố cục Điều lệ Đoàn khóa X

Điều lệ Đoàn khóa X gồm 12 chương, 42 điều (tăng thêm 01 chương và 04 điều so với Điều lệ Đoàn khóa IX) để thuận tiện cho quá trình nghiên cứu, tổ chức thực hiện Điều lệ, đồng thời quy định rõ hơn về cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn; nhiệm vụ, mối quan hệ công tác giữa các cấp bộ Đoàn từ Trung ương đến cơ sở. Điều lệ Đoàn khóa X gồm các chương sau:

- Chương I: Đoàn viên.

- Chương II: Nguyên tắc, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Đoàn.

- Chương III: Cơ quan lãnh đạo của Đoàn ở cấp Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện.

- Chương IV: Tổ chức cơ sở Đoàn.

- Chương V: Đoàn Khối, Đoàn Ngành, Đoàn ở ngoài nước.

- Chương VI: Tổ chức Đoàn trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam.

- Chương VII: Công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn và Ủy ban Kiểm tra các cấp.

- Chương VIII: Khen thưởng và kỷ luật của Đoàn.

- Chương IX: Đoàn với các tổ chức Hội của thanh niên.

- Chương X: Đoàn phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

- Chương XI: Tài chính của Đoàn.

- Chương XII: Chấp hành Điều lệ Đoàn.

2. Về phần “Những vấn đề cơ bản về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”

Sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất và khổ thứ hai phần “Những vấn đề cơ bản về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” để thể hiện rõ tính chính trị của Đoàn; khẳng định Đoàn luôn là đội dự bị tin cậy của Đảng, là lực lượng xung kích, đi đầu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và phù hợp với mục tiêu của Đảng đã nêu tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI; quan điểm mục tiêu xây dựng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và lớp thanh niên Việt Nam thời kỳ mới của Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.

Nội dung chi tiết

File đính kèm :

Bài viết liên quan