Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Hướng dẫn Thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ngày cập nhật: Thứ bảy, 07/09/2013

Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đoàn thông qua ngày 12/12/2012, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn hướng dẫn toàn Đoàn thực hiện đúng và thống nhất Điều lệ Đoàn như sau:

File đính kèm :
  • Hướng dẫn Thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Xem file | Download

Bài viết liên quan