Nhân sự Phòng Tài chính - Kế toán

Cô Nguyễn Trần Khánh Uyên

Nguyễn Trần Khánh Uyên

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ: Phụ trách Phòng


Nguyễn Thị Thanh

Trình độ: Cao đẳng

Chức vụ: Chuyên viên


Cô Nguyễn Thị Định

Nguyễn Thị Định

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ: Chuyên viên

Phan Thị Thu Hương

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ: Chuyên viên


Thầy Hoàng Toàn Thắng

Hoàng Toàn Thắng

Trình độ: Cử nhân

Chức vụ: Chuyên viên


Từ khóa