Liên hệ

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Địa chỉ: 63 Phan Đăng Lưu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0511 6254 135                                Fax: 0511 6254 130

Email: phongtaichinh@dvtc.edu.vn                 Website: www.dvtc.edu.vn

Từ khóa