Giới thiệu Phòng Tài chính - Kế toán

Phòng Tài chính Kế toán được thành lập theo quyết định số 08/QĐ-TCĐNDLĐN ngày 22 tháng 3 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng có một số chức năng, nhiệm vụ cụ thể như sau:

1.Căn cứ vào chương trình công tác của Trường chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước được giao hàng năm, các nguồn thu từ học phí, lệ phí và các nguồn thu khác để lập dự toán thu chi ngân sách hàng quý, năm theo quy định, chủ động cân đối giữa các nguồn thu và nhu cầu chi phí để đảm bảo kinh phí duy trì ổn định toàn bộ các hoạt động của Trường;

2. Thu và quản lý các nguồn thu; thanh toán các khoản chi; kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành dự toán thu chi, tình hình thực hiện các chi tiêu kinh tế - tài chính và các định mức của Nhà nước cũng như của trường, đảm bảo việc quản lý sử dụng các nguồn kinh phí của Trường theo đúng quy định, đúng mục đích và có hiệu quả;

3. Thu thập, xử lý thông tin số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán theo chuẩn mực và chế độ kế toán Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán. Phân tích thông tin, số liệu kế toán; Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn kinh phí, vốn, quỹ; đề xuất các định mức và giải pháp phục vụ yêu cầu quản lý và quyết định về tài chính của trường. Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật. Tổ chức bảo quản, lưu trữ hồ sơ tài liệu kế toán; giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán theo chế độ quy định;

4. Lập và nộp đúng hạn các báo cáo tài chính, báo cáo thuế và các báo cáo thống kê khác theo quy định hàng tháng, báo cáo Hiệu trưởng tình hình hoạt động tài chính, thu chi của Trường;

5. Phối hợp với các phòng, khoa, trung tâm thực hành tổ chức quản lý tài sản, vật tư, trang thiết bị của toàn Trường. Chủ trì công tác kiểm kê; kiểm tra định kỳ hoặc bất thường tài sản cố định theo yêu cầu quản lý. Theo dõi việc sữa chữa, nâng cấp và đổi mới tài sản cố định phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định. Tham gia và theo dõi việc thanh lý, điều chuyển tài sản cố định giữa các phòng, khoa và đơn vị trực thuộc;

6. Chủ trì việc xây dựng, bổ sung, thay đổi quy chế chi tiêu nội bộ và các quy chế, quy định liên quan đến quản lý tài chính để trình Hiệu trưởng phê duyệt; triển khai công tác và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, chính sách tài chính theo quy định;

7. Quản lý các nguồn nhân lực của phòng, tài sản, tư liệu, tài chính ( nếu có );

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng;

Từ khóa