Phòng Tài chính - Kế toán

Phòng Tài chính Kế toán được thành lập theo quyết định số 08/QĐ-TCĐNDLĐN ngày 22 tháng 3 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Nẵng có một số chức năng, nhiệm vụ cụ thể như sau: Xem tiếp