Liên hệ

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

Địa chỉ: Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 05113.957.960            Fax: 05113.957.956

Email: hoptacquocte@dvtc.edu.vn    Website: www.dvtc.edu.vn

Từ khóa