Giới thiệu Phòng quản lý khoa học và hợp tác quốc tế

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế được thành lập theo Quyết định số 49/QĐ-TCĐNDLĐN ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường cao đẳng nghề Du lịch Đà Nẵng:

Chức năng, nhiệm vụ

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế có chức năng cụ thể như sau:

1. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật hàng năm trong cán bộ, giáo viên và học sinh – sinh viên trên cơ sở những đề tài nghiên cứu với Tổng cuc Du lịch, Tổng cục dạy nghề, các Trường bạn và do yêu cầu liên quan đến ngành nghề đào tạo của Trường;

2. Phối hợp với Phòng Đào tạo và các Tổ bộ môn chủ trì công tác biên soạn giáo án, giáo trình và đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tiếp cận với thực tế và chú trọng kỹ năng nghề;

3. Tham mưu cho Hiệu trưởng lập kế hoạch và thực hiện công tác hợp tác quốc tế, đối ngoại của Trường;

4. Xây dựng, tổng hợp kế hoạch khoa học công nghệ, quản lý và điều phối các hoạt động khoa học công nghệ trong Trường, theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động khoa học công nghệ;

5. Thực hiện việc đăng ký các đề tài nghiên cứu cấp trường, cấp ngành, cấp Bộ (Tổng cục), cấp thành phố, cấp Nhà nước và tổ chức thực hiện các đề tài đã được phê duyệt;

6. Hướng dẫn, tiếp nhận, trình Hiệu trưởng duyệt và quản lý các đề tài khoa học kỹ thuật cấp Trường, phương pháp dạy học…

7. Phối hợp với các phòng, khoa, tổ chức các buổi hội thảo, báo cáo khoa học về chuyển giao công nghệ mới, ứng dụng khoa học kỹ thuật, phương pháp giảng dạy, thị trường lao động…

8. Nghiên cứu thị trường lao động trong và ngoài nước liên quan đến lĩnh vực đào tạo của nhà Trường nhằm mục đích tạo thị trường cho sinh viên ra Trường, mở rộng liên doanh, liên kết đào tạo;

9. Phối hợp với các phòng chức năng, các khoa, các tổ bộ môn và các đơn vị ngoài Trường quản lý, điều phối, đầu mối và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học và các hợp đồng nghiên cứu khoa học của Trường;

10. Quản lý tốt các nguồn lực của Phòng, tài sản, tư liệu, tài chính (nếu có);

11. Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Hình thức phát triển

Hình thức phát triển Hợp tác quốc tế trong tương lai:

1. Liên kết về đào tạo cấp chứng chỉ và văn bằng quốc tế;

2. Hợp tác trao đổi và xây dựng chương trình đào tạo chuẩn quốc tế;

3. Trao đổi giáo viên, đào tạo nâng cao kỹ năng của giáo viên tại nước ngoài;

Dự án hợp tác

Các chương trình, dự án hợp tác quốc tế:

1. Các dự án tài trợ cho trường:

- Dự án Phát triển Nguồn nhân lực du lịch Việt Nam do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ - Tổng giá trị ước tính 200.000 EURO

+ 05 phòng thực hành nghiệp vụ Du lịch đạt chuẩn

+ Giáo trình nghiệp vụ du lịch

+ Đào tạo giáo viên trong nước và tại nước ngoài (Áo, Malaysia)

- Dự án Tăng cường năng lực ngành Du lịch và Khách sạn tại Việt Nam (VIE/031) do Đại công quốc Luxembourg tài trợ - Tổng giá trị ước tính 450.000 EURO

+ Phát triển trung tâm đào tạo thực hành chuẩn quốc gia và quốc tế, trị giá 325.000 euro.

+ Tăng cường năng lực cho đội ngũ quản lý và đào tạo kỹ năng giảng dạy cho giáo viên;

+ Cung cấp giáo trình VTCB;

+ Cung cấp phần mềm dạy tiếng Anh linh hoạt;

2. Các chương trình hợp tác quốc tế:

- Liên kết đào tạo với Học viện Công nghệ Southbank (Úc) về Quản trị Du lịch – Khách sạn và Tiếng Anh.

Từ khóa