Giới thiệu Trung tâm thông tin thư viện

Thư viện Trường được chính thức đưa vào hoạt động từ ngày 01/11/2017 theo quyết định thành lập Trung tâm thông tin thư viện thuộc Trường Cao đẳng Du Lịch Đà Nẵng 474 /QĐ – CĐDLĐN ngày 31/10/2017 Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng đã phê duyệt.

Chức năng, nhiệm vụ

1. Nhiệm vụ Thông tin, Thư viện

a. Tham mưu xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn, ngắn hạn và hàng năm của Trung tâm, tổ chức điều phối toàn bộ hệ  thống thông tin, tư liệu, thư viện trong Nhà trường; xây dựng kế hoạch phát triển Trung tâm thành Trung tâm thông tin, tư liệu, khoa học theo hướng hiện đại;

b. Tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các đề án, dự án, chương trình ứng dụng CNTT phục vụ yêu cầu phát triển của Nhà trường;

c. Mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và trao đổi thông tin, tư liệu, dữ liệu với các Thư viện trong và ngoài nước, từng bước hiện đại hóa công tác thông tin, tư liệu, thư viện;

d. Bổ sung, phát triển, cập nhật nguồn lực thông tin trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Nhà trường; thu nhận các tài liệu do Nhà trường xuất bản (nếu có), các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, chương trình đào tạo, giáo trình, tập bài giảng, các dạng tài liệu khác của Nhà trường; các ấn phẩm tài trợ, biếu, tặng, tài liệu trao đổi giữa các thư viện trong nước và quốc tế;

đ. Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, quản lý tài liệu; xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp, thiết lập mạng lưới truy cập và tìm kiếm thông tin tự động hoá; xây dựng các cơ sở dữ liệu;

e. Hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin-thư viện tại chỗ và trên mạng thông qua các hình thức phục vụ của thư viện phù hợp với quy định của Nhà trường và quy định của pháp luật;

g. Tổ chức kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, cơ sở vật chất và tài sản khác của Trung tâm, tiến hành thanh lọc ra khỏi kho các tài liệu lạc hậu, hư hỏng theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

2. Nhiệm vụ Công nghệ thông tin

a. Tham mưu cho Hiệu trưởng về phương hướng phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học;

b. Xây dựng các quy định tổ chức, quản lý, vận hành và khai thác hạ tầng công nghệ thông tin, các ứng dụng và dịch vụ mạng phục vụ cho nhà Trường theo kế hoạch được duyệt;

c. Xây dựng kế hoạch, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống mạng và các phương tiện có liên quan đến hệ thống máy tính, khắc phục sự cố kỹ thuật của các máy tính, mạng, điện thoại nội bộ của nhà Trường đảm bảo sự hoạt động liên tục, thông suốt của hệ thống và chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ trang thiết bị điện tử, công nghệ của Trường.

d. Quản trị hệ thống mạng và kết nối Internet, E-office của Trường, đảm bảo an toàn thông tin cho toàn bộ hệ thống mạng và các dữ liệu thông tin trên mạng của Trường.

đ. Xây dựng các quy định về kết nối mạng, trao dổi dữ liệu trong hệ thống mạng của nhà trường.

e. Quản lý và thực hiện công tác truyền thông trên các trang thông tin điện tử (website, Facebook) của Nhà trường; phối hợp với các đơn vị trong nhà trường để cập nhật thông tin và quản lý thông tin. Đưa nội dung trang tin đã được Trưởng ban biên tập duyệt lên website.

3. Nhiệm vụ Quản lý khoa học:

a. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học ngắn hạn và dài hạn của Nhà trường; triển khai ứng dụng kỹ thuật hàng năm trong cán bộ, giảng viên và học sinh sinh viên trên cơ sở những đề tài tham gia nghiên cứu với tổng cục du lịch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các trường khác và do yêu cầu liên quan đến ngành nghề đào tạo của Trường;

b. Xây dựng và triển khai kế hoạch, chiến lược phát triển công tác hợp tác trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài nước;

c. Xây dựng, tổng hợp kế hoạch khoa học công nghệ, quản lý và điều phối các hoạt động khoa học công nghệ trong Trường, theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động khoa học công nghệ;

d. Thực hiện việc đăng ký đề tài nghiên cứu cấp Trường, cấp ngành, cấp Bộ, cấp tỉnh, cấp Nhà nước và tổ chức triển khai các đề tài đã được phê duyệt;

đ. Tiếp nhận, trình Hiệu trưởng duyệt, hướng dẫn và quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường; Đề xuất ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn;

e. Chủ trì tổ chức các buổi hội thảo, báo cáo khoa học về chuyển giao công nghệ mới, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào hoạt động của Nhà trường;

g. Chủ trì, phối hợp với các Phòng Khoa, tổ bộ môn và đơn vị ngoài trường quản lý, điều phối đầu mối và thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và các hợp đồng nghiên cứu khoa học của Trường;

h. Tham mưu cho Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Trường thẩm định các công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên;

i. Thực hiện các thủ tục để thẩm định/xét duyệt/nghiệm thu/đánh giá các báo cáo, đề tài/đề án/dự án nghiên cứu khoa học theo quy định về tổ chức và quản lý nghiên cứu khoa học hiện hành. Đề xuất khen thưởng, xử lý các trường hợp vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học;

k. Theo dõi đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tiến độ thực hiện các công trình nghiên cứu khoa học của trường.

4. Nhiệm vụ Hợp tác quốc tế

a. Thiết lập mối quan hệ và phối hợp giải quyết công việc liên quan với các chức năng trong công tác hợp tác quốc tế;

b. Nghiên cứu thị trường lao động và ngoài nước liên quan đến lĩnh vực đào tạo của Trường nhằm mục đích tạo thị trường cho sinh viên ra trường, mở rộng liên doanh, liên kết đào tạo;

c. Xây dựng các đề án, văn bản chương trình hợp tác, liên kết; chủ trì triển khai các dự án hợp tác quốc tế;

d. Đầu mối tiếp xúc với đối tác nước ngoài, giúp Hiệu trưởng chuẩn bị các nội dung văn bản hợp tác; tổ chức các lễ ký kết văn bản hợp tác của Trường với các đối tác; quản lý tài liệu, văn bản thỏa thuận quốc tế; đưa đón khách quốc tế;

đ. Dịch các văn bằng, tài liệu do Trường ban hành ra tiếng nước ngoài và các văn bằng, tài liệu tiếng nước ngoài ra tiếng Việt phục vụ công tác đối ngoại của cán bộ, giáo viên và của Trường;

e. Chịu trách nhiệm đón tiếp đoàn ra, đoàn vào và tổ chức ký kết với các đối tác hợp tác với Trường;

g. Lưu trữ, quản lý các tài liệu, hồ sơ thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

5. Nhiệm vụ khác

a. Quản lý tài sản, tư liệu, tài chính (nếu có) và nguồn nhân lực của Trung tâm, theo quy định của pháp luật;

b. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

Dự án hợp tác

Các chương trình, dự án hợp tác quốc tế:

1. Các dự án tài trợ cho trường:

- Dự án Phát triển Nguồn nhân lực du lịch Việt Nam do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ - Tổng giá trị ước tính 200.000 EURO

+ 05 phòng thực hành nghiệp vụ Du lịch đạt chuẩn

+ Giáo trình nghiệp vụ du lịch

+ Đào tạo giáo viên trong nước và tại nước ngoài (Áo, Malaysia)

- Dự án Tăng cường năng lực ngành Du lịch và Khách sạn tại Việt Nam (VIE/031) do Đại công quốc Luxembourg tài trợ - Tổng giá trị ước tính 450.000 EURO

+ Phát triển trung tâm đào tạo thực hành chuẩn quốc gia và quốc tế, trị giá 325.000 euro.

+ Tăng cường năng lực cho đội ngũ quản lý và đào tạo kỹ năng giảng dạy cho giáo viên;

+ Cung cấp giáo trình VTCB;

+ Cung cấp phần mềm dạy tiếng Anh linh hoạt;

2. Các chương trình hợp tác quốc tế:

- Liên kết đào tạo với Học viện Công nghệ Southbank (Úc) về Quản trị Du lịch – Khách sạn và Tiếng Anh.

Từ khóa