Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế được thành lập theo Quyết định số 49/QĐ-TCĐNDLĐN ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường cao đẳng nghề Du lịch Đà Nẵng, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế có chức năng cụ thể như sau:
1. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật hàng năm trong cán bộ, giáo viên và học sinh – sinh viên trên cơ sở những đề tài nghiên cứu với Tổng cuc Du lịch, Tổng cục dạy nghề, các Trường bạn và do yêu cầu liên quan đến ngành nghề đào tạo của Trường;
2. Phối hợp với Phòng Đào tạo và các Tổ bộ môn chủ trì công tác biên soạn giáo án, giáo trình và đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tiếp cận với thực tế và chú trọng kỹ năng nghề;
Xem tiếp