Quyết định khen thưởng cho tập thể lớp đạt danh hiệu lớp HSSV tiên tiến năm học 2012 - 2013

Ngày Cập nhật :

1. Tập thể lớp 1CNH - Khoa Dịch vụ Nhà hàng

2. Tập thể lớp 1TNH - Khoa Dịch vụ Nhà hàng

3. Tập thể lớp 1CCB - Khoa Dịch vụ Nhà hàng

4. Tập thể lớp 2CLH1 - Khoa Lữ hành hướng dẫn

5. Tập thể lớp 1CKS2 - Khoa Khách sạn

6. Tập thể lớp 2CKS1 - Khoa Khách sạn

File đính kèm :
Từ khóa