Khen thưởng HSSV có điểm xét tuyển cao nhất khóa 2, năm học 2012 - 2013

Ngày Cập nhật :

Quyết định số 174/QĐ-CĐDLĐN ngày 12 tháng 11 năm 2012 về việc khen thưởng cho sinh viên Hồ Tuấn Anh - Lớp 2CHD, là sinh viên có điểm xét tuyển cao nhất khóa 2, năm học 2012 - 2013

File đính kèm :
Từ khóa