Điểm thi lại Học kỳ II (Năm học 2014-2015)

Ngày Cập nhật :

Đề nghị lớp trưởng của mỗi lớp qua Văn phòng Khoa lấy bảng điểm từng môn về thông báo cho các bạn trong lớp được biết.

File đính kèm :
Từ khóa