Nhân sự Khoa Lữ hành - Hướng dẫn

Lãnh đạo khoa

Cô Nguyễn Thị Thảo Sa - Giảng viên
Nguyễn Thị Thảo Sa Trình độ: Cử nhân Chức vụ: Phụ trách khoa

Giảng viên

Cô Nguyễn Thị Kiều Xuân - Giảng viên Nguyễn Thị Kiều Xuân Trình độ: Cử nhân Chức vụ: Giảng viên Thầy Nguyễn Tấn Khoa - Giảng viên Nguyễn Tấn Khoa Trình độ: Thạc sĩ Chức vụ: Giảng viên

Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên - Giáo vụ khoa Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên Trình độ: Cử nhân Chức vụ: Giáo vụ khoa Cô Trần Thị Mỹ Lan - Giảng viên Trần Thị Mỹ Lan Trình độ: Cử nhân Chức vụ: Giảng viên

Từ khóa