Giới thiệu Khoa Lữ hành - Hướng dẫn

Ngày Cập nhật :

Khoa Lữ hành - Hướng dẫn được thành lập theo quyết định số 229/QĐ-CĐDLĐN ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng. KhoaLữ hành - Hướng dẫn có chức năng, nhiệm vụ sau:

1.Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của Trường;

2. Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề khi được phân công; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung; cải tiến phương pháp dạy nghề nâng cao chất lượng đào tạo;

3. Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật công nghệ vào quá trình dạy nghề;

4. Quản lý giáo viên, nhân viên và người học thuộc Khoa quản lý;

5. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy nghề;

6. Quản lý tốt các nguồn nhân lực của Khoa về lao động, tài sản, tư liệu, tài chính (nếu có);

7. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng;

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao;

Từ khóa

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

Liên hệ ( 27-02-2013 )