Đăng ký thi lại học kỳ II - năm học 2014-2015

Ngày Cập nhật :

Khoa khách sạn xin thông báo những sinh viên có tên trong danh sách đính kèm đăng ký thi lại trước ngày 25/07/2015 tại văn phòng Khoa Khách sạn .

Sau thời gian trên sinh viên nào không đăng ký phải học lại.

Ghi chú : Những sinh viên được đánh dấu bằng chữ R có  nghĩa là đã đăng ký rồi .

File đính kèm :
Từ khóa