Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 11(khóa 4.5) tuần 04 (khóa 6) học kỳ I năm học 2016-2017(từ ngày 17/10/2016 đến ngày 23/10/2016)
14-10-2016
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 11(khóa 4.5) tuần 04 (khóa 6) học kỳ I năm học 2016-2017(từ ngày 17/10/2016 đến ngày 23/10/2016)
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn Tuần 10( khóa 4,5), tuần 3( khóa 6) học kỳ I (từ ngày 10/10/2016 đến ngày 16/10/2016)
08-10-2016
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn Tuần 10( khóa 4,5), tuần 3( khóa 6) học kỳ I (từ ngày 10/10/2016 đến ngày 16/10/2016)
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 9(Khóa 4,5) tuần 2( khóa 6) học kỳ I năm học 2016-2017(từ ngày 03 /09/2016 đến ngày 09/09/2016)
30-09-2016
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 9(Khóa 4,5) tuần 2( khóa 6) học kỳ I năm học 2016-2017(từ ngày 03 /09/2016 đến ngày 09/09/2016)
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 08(Khóa 4,5), tuần 01( khóa 6)học kỳ I năm học 2016-2017 (từ ngày 26/09/2016 đến ngày 01/10/2016)
23-09-2016
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 08(Khóa 4,5), tuần 01( khóa 6)học kỳ I năm học 2016-2017 (từ ngày 26/09/2016 đến ngày 01/10/2016)
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 07 học kỳ I năm học 2016-2017 (từ ngày 19/09/2016 đến ngày 25/09/2016)
16-09-2016
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 07 học kỳ I năm học 2016-2017 (từ ngày 19/09/2016 đến ngày 25/09/2016)
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 06 học kỳ I năm học 2016 -2017 (từ ngày 12/09/2016 đến ngày 18/09/2016)
09-09-2016
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 06 học kỳ I năm học 2016 -2017 (từ ngày 12/09/2016 đến ngày 18/09/2016)
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 05 học kỳ I năm học 2015-2016 (từ ngày 05/09/2016 đến ngày 11/09/2016)
01-09-2016
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 05 học kỳ I năm học 2015-2016 (từ ngày 05/09/2016 đến ngày 11/09/2016)
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn Tuần 04 học kỳ I (từ ngày 29/08/2016 đến ngày 04/09/2016)
28-08-2016
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn Tuần 04 học kỳ I (từ ngày 29/08/2016 đến ngày 04/09/2016)
Thời khóa biểu khoa Khách sạn Tuần 04
26-08-2016
Thời khóa biểu khoa Khách sạn Tuần 04
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 03 học kỳ I năm học 2016 -2017 (từ ngày 22/08/2016 đến ngày 28/08/2016)
19-08-2016
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 03 học kỳ I năm học 2016 -2017 (từ ngày 22/08/2016 đến ngày 28/08/2016)
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 2 học kỳ I năm học 2016 -2017 (từ ngày 15/08/2016 đến ngày 21/05/2016)
12-08-2016
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 2 học kỳ I năm học 2016 -2017 (từ ngày 15/08/2016 đến ngày 21/05/2016)
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 1 học kỳ I năm học 2016 -2017( từ ngày 08/08/2016 đến ngày 14/08/2016)
03-08-2016
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 1 học kỳ I năm học 2016 -2017( từ ngày 08/08/2016 đến ngày 14/08/2016)
Thông báo thi lại HK II-năm học 2015-2016 Khoa Khách sạn
02-08-2016
Thông báo thi lại HK II-năm học 2015-2016 Khoa Khách sạn
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 20(Khóa 5) học kỳ II năm học 2015-2016 (từ ngày 27/06/2016 đến ngày 03/07/2016)
24-06-2016
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 20(Khóa 5) học kỳ II năm học 2015-2016 (từ ngày 27/06/2016 đến ngày 03/07/2016)
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 19(Khóa 5) học kỳ II năm học 2015-2016 (từ ngày 20/06/2016 đến ngày 26/06/2016)
17-06-2016
Thời khóa biểu Khoa Khách sạn tuần 19(Khóa 5) học kỳ II năm học 2015-2016 (từ ngày 20/06/2016 đến ngày 26/06/2016)
RSS