Nhân sự khoa khách sạn

Lãnh đạo khoa

Thầy Nguyễn Duy Quang Nguyễn Duy Quang Trình độ: Thạc sĩ Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng -Kiêm phụ trách khoa

Tổ Lễ tân - Buồng

Cô Lê Thị Thu Hoài Trương Thị Như Duyên Trình độ: Cử nhân Chức vụ: Tổ TrưởngCô Lê Thị Long Châu Lê Thị Long Châu Trình độ: Cử nhân Chức vụ: Giảng viên Cô Đào Thị Kim Quý Đào Thị Kim Quý Trình độ: Cử nhân Chức vụ: Giảng viên

Trần Thị Kim Phượng Trình độ: Cử nhân Chức vụ: Giáo vụ
Hồ Minh Phương Thảo Trình độ: Cử nhân Chức vụ: Giảng viên

Nguyễn Thị Thùy Trang Trình độ: Cử nhân Chức vụ: Giảng viên
Thái Thanh Bình Trình độ: Cử nhân Chức vụ: Tổ Trưởng

Lê Văn Diện Trình độ: Cử nhân Chức vụ: Tổ trưởng
Nguyễn Đức Trí Trình độ: Thạc sĩ Chức vụ: Giảng viên
Từ khóa