Nhân sự khoa khách sạn

Lãnh đạo khoa

Thầy Nguyễn Đức Trí Nguyễn Đức Trí Trình độ: Cử nhân Chức vụ: Phó Trưởng Khoa - Phụ trách khoa

Tổ Lễ tân - Buồng

Cô Lê Thị Thu Hoài Trương Thị Như Duyên Trình độ: Cử nhân Chức vụ: Giảng viênCô Lê Thị Long Châu Lê Thị Long Châu Trình độ: Cử nhân Chức vụ: Giảng viên Cô Đào Thị Kim Quý Đào Thị Kim Quý Trình độ: Cử nhân Chức vụ: Giảng viên


Từ khóa