Nhân sự khoa khách sạn

Lãnh đạo khoa

Thầy Nguyễn Đức Trí Nguyễn Đức Trí Trình độ: Cử nhân Chức vụ: Phó Trưởng Khoa - Phụ trách khoa
Cô Lê Thị Thảo
Nguyễn Thị Định Trình độ: Cử nhân Chức vụ: Giáo vụ khoa

Tổ Lễ tân - Buồng

Cô Lê Thị Thu Hoài Lê Thị Thu Hoài Trình độ: Cử nhân Chức vụ: Giảng viên
Cô Trương Thị Như Duyên Trương Thị Như Duyên Trình độ: Cử nhân Chức vụ: Giảng viên

Cô Lê Thị Long Châu Lê Thị Long Châu Trình độ: Cử nhân Chức vụ: Giảng viên Cô Đào Thị Kim Quý Đào Thị Kim Quý Trình độ: Cử nhân Chức vụ: Giảng viên

Tổ Cơ sở ngành

Cô Thái Thị Trang
Thái Thị Trang Trình độ: Cử nhân Chức vụ: Tổ trưởng Cô Trần Thị Bích Trâm Trần Thị Bích Trâm Trình độ: Thạc sĩ Chức vụ: Giảng viên

Cô Trần Thị Kim Ánh Trần Thị Kim Ánh Trình độ: Cử nhân Chức vụ: Giảng viên Lê Thị Ngọc Tú Trình độ: Cử nhân Chức vụ: Giảng viên
Từ khóa