Giới thiệu Khoa khách sạn

I/ Giới thiệu Khoa Khách sạn:

Khoa Khách sạn được thành lập theo quyết định số 79 /QĐ-TCĐNDLĐN ngày 11 tháng 10 năm 2010 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng du lịch Đà Nẵng. Khoa Khách sạn có chức năng cụ thể như sau:

1.Thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động ngoại khóa khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy hàng năm của Trường;

2. Thực hiện việc biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề khi được phân công; tổ chức nghiên cứu đổi mới nội dung; cải tiến phương pháp dạy nghề nâng cao chất lượng đào tạo;

3. Thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật công nghệ vào quá trình dạy nghề;

4. Quản lý giáo viên, nhân viên và người học thuộc Khoa quản lý;

5. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy nghề;

6. Quản lý tốt các nguồn nhân lực của Khoa về lao động, tài sản, tư liệu, tài chính ( nếu có );

7. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hiệu trưởng;

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao;

II/ Mục tiêu đào tạo:

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của ngành du lịch khách sạn tại khu vực Miền Trung – Tây Nguyên nói chung và Đà Nẵng nói riêng, nhu cầu về nguồn nhân lực du lịch khách sạn chất lượng cao đang ngày càng lớn.

Trong bối cảnh đó, mục tiêu của Khoa Khách Sạn là đào tạo những sinh viên có phẩm chất chính trị, có tinh thần yêu nước xã hội chủ nghĩa, đạo đức tốt, biết bảo vệ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, có tri thức về đất nước, con người Việt Nam, về lịch sử văn hóa Việt Nam. Về mặt năng lực nghề nghiệp, sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức, ngoại ngữ, kỹ năng cần thiết và có thái độ chuyên nghiệp để có thể đáp ứng yêu cầu các vị trí công việc trong ngành du lịch khách sạn.

III/ Đội ngũ giảng viên:

Đội ngũ giáo viên trong Khoa Khách sạn trẻ, năng động, yêu nghề, có trình độ Đại học và Thạc sỹ trở lên. Mục tiêu xây dựng đội ngũ giáo viên từ năm 2010 đến 2015:

-    Giáo viên thông thạo ít nhất một ngoại ngữ là tiếng Anh (giáo viên có điểm IELTS >= 5.0);

-    Cập nhật cho giáo viên những phương pháp giảng dạy hiện đại, lấy người học làm trung tâm, truyền đạt kiến thức cho học sinh, sinh viên bằng những hoạt động sinh động, thú vị và có hiệu quả cao; xóa bỏ cách dạy học theo kiểu “đọc, chép” nhàm chán;

-    Thường xuyên tham quan, thực tế, thực tập tại các doanh nghiệp du lịch, các tổ chức đào tạo du lịch khách sạn trong và ngoài nước để nâng cao kỹ năng nghiệp vụ; tăng cường công tác nghiên cứu khoa học và áp dụng thành tựu khoa học công nghệ vào giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo;

Ngoài đội ngũ giáo viên cơ hữu, Khoa Khách sạn còn mời những chuyên gia trong ngành du lịch khách sạn, giám đốc, trưởng bộ phận các khách sạn lớn tham gia giảng dạy, thể hiện phương châm “đào tạo gắn liền với thực tiễn doanh nghiệp” của Nhà trường.

Luôn nhận được sự quan tâm của Nhà trường trong việc đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, cùng với nhiệt huyết, lòng yêu nghề và sức trẻ của mình, đội ngũ giáo viên Khoa Khách sạn mong muốn sẽ đóng góp vào sự phát triển chung của ngành du lịch.

1. Mục tiêu đào tạo:

Từ khóa