Nhân sự khoa dịch vụ nhà hàng

Tổ Nhà hàng - Bếp

Cô Trần Thị Xuân Hương Trần Thị Xuân Hương Trình độ: Cử nhân Chức vụ: Tổ trưởng Cô Hoàng Thị Thu Hoàng Thị Thu Trình độ: Cử nhân Chức vụ: Giảng viên
Võ Thị Thanh Thúy Trình độ: Cử nhân Chức vụ: Giảng viên Lê Thị Cẩm Thạch Trình độ: Cử nhân Chức vụ: Giảng viên
Phạm Thị Thành Trình độ: Cử nhân Chức vụ: Giảng viên Trần Hồng Công Trình độ: Cử nhân Chức vụ: Giảng viên
Từ khóa