Nhân sự khoa dịch vụ nhà hàng

Lãnh đạo khoa

Thầy Thái Thanh Bình Thái Thanh Bình Trình độ: Cử nhân Chức vụ: Phó trưởng khoa - Phụ trách khoa

 

Tổ Nhà hàng - Bếp

Cô Trần Thị Xuân Hương Trần Thị Xuân Hương Trình độ: Cử nhân Chức vụ: Tổ trưởng Cô Hoàng Thị Thu Hoàng Thị Thu Trình độ: Cử nhân Chức vụ: Giảng viên
Võ Thị Thanh Thúy Trình độ: Cử nhân Chức vụ: Giảng viên Lê Văn Diện Trình độ: Cử nhân Chức vụ: Giảng viên

Từ khóa