Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Ảnh về Thầy Lê Đức Trung thăm và công tác với trường PIHMS tại New Zealand