Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2019