Bộ văn hóa, thể thao và du lịch

Trường cao đẳng du lịch Đà Nẵng

Hiến máu nhân đạo năm 2019