Phim tài liệu Lý Tự Trọng - Sáng mãi tên anh
09-10-2014
Phim tài liệu Lý Tự Trọng - Sáng mãi tên anh
Tài liệu ôn tập về đoàn - hội
29-04-2014
Các tài liệu ôn tập về đoàn - hội
Tài liệu tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cho Đoàn viên, thanh niên
03-04-2014
Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam được thông qua tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn dân ta; thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân Việt Nam thời kỳ đổi mới toàn diện đất nước.
Tìm hiểu về truyền thống của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
06-12-2013
Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng đã thấy rõ tầm quan trọng của tổ chức Đoàn trong công tác vận động, tập hợp thanh niên đi theo ngọn cờ lý tưởng của Đảng. Được sự đồng ý của Bộ Chính trị và Bác Hồ, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 3 (họp tại Hà Nội từ ngày 22 đến ngày 25/03/1961) đã quyết định lấy ngày 26/03/1931 là ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
Tài liệu tuyên truyền biển đảo năm 2013
07-02-2013
Nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên thanh niên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xác định ý thức trách nhiệm và hành động hướng về biển, đảo; bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Ban thường vụ Đoàn trường ban hành tài liệu để quán triệt và triển khai tài liệu tuyên truyền biển, đảo Việt Nam.
Bài giảng 6 bài học lý luận chính trị
21-09-2013
Bài giảng 6 bài học lý luận chính trị
Hướng dẫn Thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
07-09-2013
Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đoàn thông qua ngày 12/12/2012, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn hướng dẫn toàn Đoàn thực hiện đúng và thống nhất Điều lệ Đoàn như sau:
Điều lệ Đoàn Khóa X
07-09-2013
Đã được Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X thông qua ngày 12/12/2012
Những điểm mới trong điều lệ Đoàn khóa X nhiệm kỳ 2012 - 2017
23-08-2013
Ngày 12/12/2012, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã thông qua Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn đã phản ánh được xu thế phát triển của thanh niên, của tổ chức Đoàn, đảm bảo tính kế thừa những nội dung của Điều lệ Đoàn khóa IX và những bài học kinh nghiệm về xây dựng Đoàn đã được tổng kết trong nhiệm kỳ 2007 - 2012. Điều lệ Đoàn khóa X có những điểm sửa đổi, bổ sung cơ bản sau:
RSS