Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 07/5/2014)
22-11-2014
Ngày 19/12/1946 với Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ tịch, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta anh dũng bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược.
Chiến thắng Điện Biên Phủ, mốc vàng trong lịch sử dân tộc
21-11-2014
Ngày 19/02/1946, với lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ Tịch, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân anh dũng bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược.
RSS