Sách kiến thức cơ bản http://dvtc.edu.vn/sach-chuyen-nganh/sach-kien-thuc-co-ban.html vi Copyright 2018 GIỚI THIỆU SÁCH: QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC http://dvtc.edu.vn/sach-chuyen-nganh/sach-kien-thuc-co-ban/5311-gioi-thieu-sach-quan-tri-nguon-nhan-luc.html http://dvtc.edu.vn/ 30-07-2018 15:28 BÀI GIỚI THIỆU SÁCH: KINH TẾ VI MÔ http://dvtc.edu.vn/sach-chuyen-nganh/sach-kien-thuc-co-ban/5310-bai-gioi-thieu-sach-kinh-te-vi-mo.html http://dvtc.edu.vn/ 30-07-2018 15:26 GIỚI THIỆU GIÁO TRÌNH: TÂM LÝ KHÁCH DU LỊCH http://dvtc.edu.vn/sach-chuyen-nganh/sach-kien-thuc-co-ban/5302-tamlykhachdulich.html http://dvtc.edu.vn/ 02-07-2018 08:07 GIỚI THIỆU GIÁO TRÌNH: GIAO TIẾP KINH DOANH http://dvtc.edu.vn/sach-chuyen-nganh/sach-kien-thuc-co-ban/5301-giaotiepkinhdoanh.html http://dvtc.edu.vn/ 02-07-2018 08:06 GIAO TIẾP KINH DOANH http://dvtc.edu.vn/sach-chuyen-nganh/sach-kien-thuc-co-ban/5279-giaotiepkinhdoanh.html http://dvtc.edu.vn/ 28-05-2018 13:38 GIÁO TRÌNH THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP http://dvtc.edu.vn/sach-chuyen-nganh/sach-kien-thuc-co-ban/5252-giaotrinhthongkedoanhnghiep.html http://dvtc.edu.vn/ 04-05-2018 22:21 GIÁO TRÌNH TỔNG QUAN CƠ SỞ LƯU TRÚ DU LỊCH http://dvtc.edu.vn/sach-chuyen-nganh/sach-kien-thuc-co-ban/5251-giaotrinhtongquancosoluutrudulich.html http://dvtc.edu.vn/ 04-05-2018 22:20 GIÁO TRÌNH: TỔNG QUAN DU LỊCH http://dvtc.edu.vn/sach-chuyen-nganh/sach-kien-thuc-co-ban/5232-giao-trinh-tong-quan-du-lich.html http://dvtc.edu.vn/ 04-04-2018 11:23 Giáo trình Marketing du lịch http://dvtc.edu.vn/sach-chuyen-nganh/sach-kien-thuc-co-ban/5229-giao-trinh-marketing-du-lich.html http://dvtc.edu.vn/ 04-04-2018 10:48