Khen thưởng - Kỷ luật http://dvtc.edu.vn/phong-cong-tac-hssv/khen-thuong-ky-luat.html vi Copyright 2019 Quyết định khen thưởng cho tập thể lớp đạt danh hiệu lớp HSSV xuất sắc năm học 2012 - 2013 http://dvtc.edu.vn/phong-cong-tac-hssv/khen-thuong-ky-luat/3710-quyet-dinh-khen-thuong-cho-tap-the-lop-dat-danh-hieu-lop-hssv-xuat-sac-nam-hoc-2012-2013.html http://dvtc.edu.vn/ 03-12-2013 17:31 Quyết định khen thưởng cho tập thể lớp đạt danh hiệu lớp HSSV tiên tiến năm học 2012 - 2013 http://dvtc.edu.vn/phong-cong-tac-hssv/khen-thuong-ky-luat/3711-quyet-dinh-khen-thuong-cho-tap-the-lop-dat-danh-hieu-lop-hssv-tien-tien-nam-hoc-2012-2013.html http://dvtc.edu.vn/ 2. Tập thể lớp 1TNH - Khoa Dịch vụ Nhà hàng
3. Tập thể lớp 1CCB - Khoa Dịch vụ Nhà hàng
4. Tập thể lớp 2CLH1 - Khoa Lữ hành hướng dẫn
5. Tập thể lớp 1CKS2 - Khoa Khách sạn
6. Tập thể lớp 2CKS1 - Khoa Khách sạn ]]>
03-12-2013 17:32
Quyết định khen thưởng cho HSSV có điểm xét tuyển cao nhất khóa 3 http://dvtc.edu.vn/phong-cong-tac-hssv/khen-thuong-ky-luat/3709-quyet-dinh-khen-thuong-cho-hssv-co-diem-xet-tuyen-cao-nhat-khoa-3.html http://dvtc.edu.vn/ 03-12-2013 17:11 Quyết định khen thưởng 4 sinh viên của Trường đạt giải trong các Hội thi cấp thành phố năm 2013 http://dvtc.edu.vn/phong-cong-tac-hssv/khen-thuong-ky-luat/3708-quyet-dinh-khen-thuong-4-sinh-vien-cua-truong-dat-giai-trong-cac-hoi-thi-cap-thanh-pho-nam-2013.html http://dvtc.edu.vn/ 2) Nguyễn Đình Huy - 1CCB
3) Lê Trung Tín - 1CNH
4) Nguyễn Thị Thủy - 2CNH ]]>
03-12-2013 16:59
Về việc buộc thôi học và xóa tên HSSV khóa 1 http://dvtc.edu.vn/phong-cong-tac-hssv/khen-thuong-ky-luat/3492-ve-viec-buoc-thoi-hoc-va-xoa-ten-hssv-khoa-1.html http://dvtc.edu.vn/ 24-12-2012 14:36 Khen thưởng 3 sinh viên của Trường đoạt giải trong kỳ thi tay nghề cấp Thành phố và cấp Bộ trong năm học 2011 - 2012 http://dvtc.edu.vn/phong-cong-tac-hssv/khen-thuong-ky-luat/3486-khen-thuong-3-sinh-vien-cua-truong-doat-giai-trong-ky-thi-tay-nghe-cap-thanh-pho-va-cap-bo-trong-nam-hoc-2011-2012.html http://dvtc.edu.vn/ 11-12-2012 09:31 Hỗ trợ xe đạp cho HSSV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong năm học 2012 - 2013 http://dvtc.edu.vn/phong-cong-tac-hssv/khen-thuong-ky-luat/3485-ho-tro-xe-dap-cho-hssv-co-hoan-canh-dac-biet-kho-khan-trong-nam-hoc-2012-2013.html http://dvtc.edu.vn/ 11-12-2012 09:29 Khen thưởng HSSV Khoa khách sạn đã đạt thành tích xuất sắc trong đợt thực tế của năm học 2011 - 2012 http://dvtc.edu.vn/phong-cong-tac-hssv/khen-thuong-ky-luat/3484-khen-thuong-hssv-khoa-khach-san-da-dat-thanh-tich-xuat-sac-trong-dot-thuc-te-cua-nam-hoc-2011-2012.html http://dvtc.edu.vn/ 11-12-2012 09:24 Học bổng khuyến khích học nghề cho HSSV năm học 2011 - 2012 http://dvtc.edu.vn/phong-cong-tac-hssv/khen-thuong-ky-luat/3483-hoc-bong-khuyen-khich-hoc-nghe-cho-hssv-nam-hoc-2011-2012.html http://dvtc.edu.vn/ 11-12-2012 09:02 Khen thưởng HSSV có điểm xét tuyển cao nhất khóa 2, năm học 2012 - 2013 http://dvtc.edu.vn/phong-cong-tac-hssv/khen-thuong-ky-luat/3482-khen-thuong-hssv-co-diem-xet-tuyen-cao-nhat-khoa-2-nam-hoc-2012-2013.html http://dvtc.edu.vn/ 11-12-2012 08:52 Khen thưởng Danh hiệu lớp HSSV tiên tiến cho Tập thể lớp 1CKS2 http://dvtc.edu.vn/phong-cong-tac-hssv/khen-thuong-ky-luat/3481-khen-thuong-danh-hieu-lop-hssv-tien-tien-cho-tap-the-lop-1cks2.html http://dvtc.edu.vn/ 11-12-2012 08:42 Học bổng cho HSSV nghèo hiếu học do Dự án điêu khắc đá Đà Nẵng tài trợ năm học 2011 - 2012 http://dvtc.edu.vn/phong-cong-tac-hssv/khen-thuong-ky-luat/3480-hoc-bong-cho-hssv-ngheo-hieu-hoc-do-du-an-dieu-khac-da-da-nang-tai-tro-nam-hoc-2011-2012.html http://dvtc.edu.vn/ 11-12-2012 08:33 Danh sách sinh viên nhận học bổng học kỳ I, năm học 2011 - 2012 http://dvtc.edu.vn/phong-cong-tac-hssv/khen-thuong-ky-luat/236-danh-sach-sinh-vien-nhan-hoc-bong-hoc-ky-i-nam-hoc-2011-2012.html http://dvtc.edu.vn/ 09-07-2012 15:22