Chuyên ngành nhà hàng http://dvtc.edu.vn/sach-chuyen-nganh/chuyen-nganh-nha-hang.html vi Copyright 2018 PHA CHẾ VÀ PHỤC VỤ COCKTAIL http://dvtc.edu.vn/sach-chuyen-nganh/chuyen-nganh-nha-hang/5283-phachevaphucvucocktail.html http://dvtc.edu.vn/ 28-05-2018 13:44 BÀI GIẢNG THỰC HÀNH CHẾ BIẾN MÓN ĂN http://dvtc.edu.vn/sach-chuyen-nganh/chuyen-nganh-nha-hang/5282-baigiangthuchanhchebienmonan.html http://dvtc.edu.vn/ 28-05-2018 13:42 GIỚI THIỆU GIÁO TRÌNH THƯƠNG PHẨM HÀNG THỰC PHẨM http://dvtc.edu.vn/sach-chuyen-nganh/chuyen-nganh-nha-hang/5254-thuongphamthucpham.html http://dvtc.edu.vn/ 04-05-2018 22:28 GIÁO TRÌNH NGHIỆP VỤ BAR http://dvtc.edu.vn/sach-chuyen-nganh/chuyen-nganh-nha-hang/5253-giaotrinhnghiepvubar.html http://dvtc.edu.vn/ 04-05-2018 22:27 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG: TOP NHỮNG NGÀNH “HOT” NHẤT TRÊN THẾ GIỚI http://dvtc.edu.vn/sach-chuyen-nganh/chuyen-nganh-nha-hang/5238-quantrinhahangtopnhungnganhhotnhatthegioi.html http://dvtc.edu.vn/ 04-04-2018 13:36 GIỚI THIỆU VỀ SÁCH THAM KHẢO KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN VIỆT NAM http://dvtc.edu.vn/sach-chuyen-nganh/chuyen-nganh-nha-hang/5230-sachkythuatchebienmonanvietnam.html http://dvtc.edu.vn/ 04-04-2018 11:12