Chuyên ngành nhà hàng http://dvtc.edu.vn/sach-chuyen-nganh/chuyen-nganh-nha-hang.html vi Copyright 2019 GIÁO TRÌNH THỰC HÀNH CHẾ BIẾN MÓN ĂN Á http://dvtc.edu.vn/sach-chuyen-nganh/chuyen-nganh-nha-hang/5420-giao-trinh-thuc-hanh-che-bien-mon-an-a-.html http://dvtc.edu.vn/ 30-11-2018 07:00 CUNG CẤP DỊCH VỤ TẠI PHÒNG http://dvtc.edu.vn/sach-chuyen-nganh/chuyen-nganh-nha-hang/5419-cung-cap-dich-vu-tai-phong.html http://dvtc.edu.vn/ 30-11-2018 06:57 TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH NHÀ HÀNG (ENGLISH FOR RESTAURANT) http://dvtc.edu.vn/sach-chuyen-nganh/chuyen-nganh-nha-hang/5379-tieng-anh-chuyen-nganh-nha-hang-english-for-restaurant.html http://dvtc.edu.vn/ 31-10-2018 16:26 GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN http://dvtc.edu.vn/sach-chuyen-nganh/chuyen-nganh-nha-hang/5378-giao-trinh-ly-thuyet-ky-thuat-che-bien-mon-an-.html http://dvtc.edu.vn/ 31-10-2018 16:25 Sách ĐIỀU HÀNH QUÁN BAR http://dvtc.edu.vn/sach-chuyen-nganh/chuyen-nganh-nha-hang/5345-sach-dieu-hanh-quan-bar.html http://dvtc.edu.vn/ 28-09-2018 16:11 GIỚI THIỆU GIÁO TRÌNH VĂN HÓA ẨM THỰC http://dvtc.edu.vn/sach-chuyen-nganh/chuyen-nganh-nha-hang/5344-gioi-thieu-giao-trinh-van-hoa-am-thuc.html http://dvtc.edu.vn/ 28-09-2018 16:09 GIỚI THIỆU GIÁO TRÌNH SINH LÝ DINH DƯỠNG http://dvtc.edu.vn/sach-chuyen-nganh/chuyen-nganh-nha-hang/5320-gioi-thieu-giao-trinh-sinh-ly-dinh-duong.html http://dvtc.edu.vn/ 24-08-2018 22:02 GIỚI THIỆU SÁCH “BÍ QUYẾT PHA CHẾ SINH TỐ VÀ NƯỚC ÉP TRÁI CÂY” http://dvtc.edu.vn/sach-chuyen-nganh/chuyen-nganh-nha-hang/5319-gioi-thieu-sach-bi-quyet-pha-che-sinh-to-va-nuoc-ep-trai-cay.html http://dvtc.edu.vn/ 24-08-2018 22:00 TIÊU CHUẨN VTOS KỸ THUẬT LÀM BÁNH ÂU http://dvtc.edu.vn/sach-chuyen-nganh/chuyen-nganh-nha-hang/5315-tieu-chuan-vtos-ky-thuat-lam-banh-au.html http://dvtc.edu.vn/ 30-07-2018 15:38 Giáo trình Quản trị Kinh doanh Nhà hàng http://dvtc.edu.vn/sach-chuyen-nganh/chuyen-nganh-nha-hang/5314-giao-trinh-quan-tri-kinh-doanh-nha-hang.html http://dvtc.edu.vn/ 30-07-2018 15:37 GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ BAR VÀ THỨC UỐNG http://dvtc.edu.vn/sach-chuyen-nganh/chuyen-nganh-nha-hang/5300-giaotrinhquanlybarvathucuong.html http://dvtc.edu.vn/ 29-06-2018 08:04 GIỚI THIỆU SÁCH KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN ÂU http://dvtc.edu.vn/sach-chuyen-nganh/chuyen-nganh-nha-hang/5299-gioithieusachkythuatchebienmonan.html http://dvtc.edu.vn/ 02-07-2018 08:01 PHA CHẾ VÀ PHỤC VỤ COCKTAIL http://dvtc.edu.vn/sach-chuyen-nganh/chuyen-nganh-nha-hang/5283-phachevaphucvucocktail.html http://dvtc.edu.vn/ 28-05-2018 13:44 BÀI GIẢNG THỰC HÀNH CHẾ BIẾN MÓN ĂN http://dvtc.edu.vn/sach-chuyen-nganh/chuyen-nganh-nha-hang/5282-baigiangthuchanhchebienmonan.html http://dvtc.edu.vn/ 28-05-2018 13:42 GIỚI THIỆU GIÁO TRÌNH THƯƠNG PHẨM HÀNG THỰC PHẨM http://dvtc.edu.vn/sach-chuyen-nganh/chuyen-nganh-nha-hang/5254-thuongphamthucpham.html http://dvtc.edu.vn/ 04-05-2018 22:28 GIÁO TRÌNH NGHIỆP VỤ BAR http://dvtc.edu.vn/sach-chuyen-nganh/chuyen-nganh-nha-hang/5253-giaotrinhnghiepvubar.html http://dvtc.edu.vn/ 04-05-2018 22:27 QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG: TOP NHỮNG NGÀNH “HOT” NHẤT TRÊN THẾ GIỚI http://dvtc.edu.vn/sach-chuyen-nganh/chuyen-nganh-nha-hang/5238-quantrinhahangtopnhungnganhhotnhatthegioi.html http://dvtc.edu.vn/ 04-04-2018 13:36 GIỚI THIỆU VỀ SÁCH THAM KHẢO KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN VIỆT NAM http://dvtc.edu.vn/sach-chuyen-nganh/chuyen-nganh-nha-hang/5230-sachkythuatchebienmonanvietnam.html http://dvtc.edu.vn/ 04-04-2018 11:12